Polityka prywatności

Uwagi wprowadzające

 1. Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje od dnia 1.12.2021 r.
 2. Korzystanie ze strony internetowej Grupy Zarządzającej Pomerania Spółki Akcyjnej [dalej Strona internetowa] oznacza akceptację Polityki Prywatności.

 

Co to jest Polityka Prywatności?

 1. Niniejsza polityka prywatności wprowadzona została celem poszanowania praw każdego do prywatności wraz z zadbaniem o bezpieczeństwo Twoich danych. Zachowanie poufności danych jest dla nas niezwykle istotne, bowiem chcemy, aby każdy, kto korzysta ze Strony internetowej wiedział, w jaki sposób powierzone nam dane przetwarzamy. Dlatego też sporządziliśmy Politykę Prywatności, opisującą sposób ochrony i przetwarzania danych osobowych.
 2. Korzystając ze Strony internetowej, niezależnie od okoliczności, powierzasz nam w różnym stopniu swoje dane osobowe. W ramach korzystania z dostępu do treści Strony, zdarza się, że powierzasz nam identyfikujące Ciebie informacje, tj. dane osobowe, a my je następnie powierzamy także naszym Zaufanym Partnerom, czyli naszym stałym dostawcom, usługodawcom lub stronom trzecim, z którymi współpracujemy bezpośrednio lub pośrednio, przede wszystkim w celu zapewnienia Tobie obsługi, jak również w ramach działań upowszechniania wiedzy, która może być potrzebna (dalej: „Zaufani Partnerzy”). Niniejsza Polityka Prywatności została stworzona dla Ciebie, celem pomocy w zrozumieniu, jakie dane i w jakim celu je od Ciebie zbieramy, a także do czego je wykorzystujemy.

 

Jakie informacje o Tobie (dane osobowe) przetwarzamy?

 1. Przetwarzamy dane, które dobrowolnie nam podajesz lub pozostawiasz w ramach obsługi formularza zgłoszeniowego. Będą to przede wszystkim dane niezbędne do umożliwienia Tobie otrzymywania odpowiedzi na zadane pytanie jak również dane, które pozostawiasz w ramach poruszania się po Stronie internetowej w tzw. ciasteczkach (plikach cookies), np. Twój adres IP, informacje ile razy wchodziłeś na Stronę internetową i kiedy, z jakimi treściami udostępnianymi przez Stronę internetową się zapoznawałeś (np. opis nieruchomości, inwestycji, realizacji itd.). Nie służą one w żadnym razie ustalaniu Twoich osobistych preferencji, lecz po zagregowaniu (tj. połączeniu z danymi innych użytkowników), służą rozpoznaniu zainteresowania zbiorczych grup użytkowników.
 2. Informacje zawarte w logach dostępowych mogą zawierać różne dane np. adres IP. Dane te wykorzystujemy wyłącznie w celach technicznych i statystycznych.
 3. Zawsze istnieje możliwość zapytania nas o to jakie Twoje dane osobowe

 

Kto jest Administratorem Twoich danych?

Administratorem Twoich danych jest Grupa Zarządzająca Pomerania Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku (80-298) przy ul. Budowlanych 64, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000005759, NIP 583-22-17-586, REGON 191402635, o kapitale zakładowym w wysokości 11.307.000,00 złotych, wpłaconym w całości [dalej Administrator].

Dla profesjonalnego przetwarzania, ochrony i sprawności Strony internetowej posługujemy się Zaufanymi Partnerami. Wszystkie Twoje dane są zabezpieczone i przechowywane na serwerach naszego Zaufanego Partnera, którym jest IQ.pl.

 

Jakie są cele i podstawy prawne przetwarzania Twoich danych osobowych i przez jaki okres będą przetwarzane?

 

 1. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych wymaga zawsze wyraźnej podstawy prawnej. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 94/46/WE (dalej RODO) przewiduje kilka rodzajów takich podstaw prawnych dla przetwarzania danych, a w przypadkach korzystania ze Strony internetowej oraz podczas korzystania z pozostałych naszych Usług wystąpią, co do zasady trzy z nich.

 

Po pierwsze przetwarzamy Twoje dane osobowe celem wejścia z Tobą w kontakt za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego, w tym m.in. abyś mógł skorzystać z naszej oferty i abyśmy my mogli przedmiot zgodnie z zawartą umową Tobie świadczyć. Podstawą prawną do takiego przetwarzania danych osobowych jest przepis art. 6 ust. 1 lit. a) i b) RODO, zgodnie z którym przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest użytkownik, czyli Ty. Przetwarzanie na tej podstawie prawnej odnosi się do wykonania umów, jak również korzystania przez Ciebie z treści zamieszczonych na Stronie internetowej bez podawania niektórych danych osobowych, tj. danych osobowych nie prowadzących do nawiązania kontaktu oraz zapewnienie bezpieczeństwa oferowanej na Stronie internetowej treści.

 

Po drugie przetwarzamy Twoje dane osobowe celem zebrania i przetwarzania zagregowanych danych dla celów statystycznych (w tym analizowania i profilowania danych dla celów badawczych i marketingowych). Podstawą prawną do takiego przetwarzania danych osobowych jest przepis art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, czyli przez nas. Posiadany przez nas prawnie uzasadniony interes polega na konieczności dostosowania zawartości Strony internetowej do preferencji użytkowników oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych, a także konieczności tworzenia statystyk, które stanowią podstawę do analizy, w jaki sposób Ty i inni użytkownicy korzystacie ze Strony internetowej i na tej podstawie, m.in. przygotowywać takie treści, i w takiej formie, które cieszą się największym zainteresowaniem lub na które jest największe zapotrzebowanie.

 

Po trzecie przetwarzamy Twoje dane osobowe odpowiednio je agregując w celu poprawy marketingu dotyczącego oferowanych przez nas usług w tym analizowania i profilowania danych grup użytkowników w celach marketingowych. Podstawą prawną do takiego przetwarzania danych osobowych jest przepis art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. Twoja dobrowolna, wyraźna zgodna na takie przetwarzanie.

 

 1. Okres przez jaki dane będą przetwarzane

Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do sporządzenia i udzielenia Ci odpowiedzi na zadane pytanie za pośrednictwem formularza kontaktowego lub do czasu upływu, wskazanego w obowiązujących przepisach terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń, przysługujących zarówno Administratorowi, jak i użytkownikowi, a w zakresie rozliczeń podatkowych przez okres przedawnienia zobowiązań podatkowych, wynikający z aktualnie obowiązujących przepisów (obecnie okres przedawnienia zobowiązań podatkowych wynosi 5 lat liczonych od końca roku podatkowego, w którym pojawiła się konieczność zapłaty podatku).

 

Dane przetwarzane z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Ciebie skutecznego sprzeciwu. Natomiast dane przetwarzane przez nas na podstawie Twojej zgody, będziemy przetwarzać jedynie do czasu ewentualnego wycofania przez Ciebie udzielonej zgody lub rozwiązania umowy.

 

Skorzystanie przez Ciebie z prawa do bycia zapomnianym będzie skutkowało usunięciem Twoich danych na Twoje wyraźne żądanie.

 

 1. Zestawienie: cel przetwarzania – podstawa prawna – okres przetwarzania

W celu usystematyzowania ww. celów przetwarzania Twoich danych osobowych, przypisania do danego celu postawy prawnej oraz określenia okresu, przez który będziemy Twoje dane przetwarzać prezentujemy poniżej ww. informacje w formie tabeli.

 

L.p.

Cel przetwarzania danych

Podstawa prawna

Okres przetwarzania

1.

Wejście z Tobą w kontakt za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego, w tym m.in. abyś mógł skorzystać z naszej oferty i abyśmy my mogli przedmiot zgodnie z zawartą umową Tobie świadczyć, analizowanie i udoskonalenie produktów oraz zapewnienie bezpieczeństwa realizacji ewentualnie zawieranych umów.

 

art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, zgodnie z którym przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest użytkownik, czyli Ty.

Do czasu sporządzenia i udzielenia Ci odpowiedzi na zadane pytanie za pośrednictwem formularza kontaktowego, z tym zastrzeżeniem, iż czasem, dane te mogą być przetwarzane również po tym terminie, jednak wyłącznie jeżeli jest to dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub celem dochodzenia roszczeń.

 

2. 

Pomiary statystyczne, celem zebrania i przetwarzania zagregowanych danych dla celów statystycznych, dla doskonalenia jakości i treści oferowanych przez nas produktów (w tym analizowania i profilowania danych dla celów marketingowych).

art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,

 tj. niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora

Do czasu zgłoszenia przez Ciebie skutecznego sprzeciwu.

3. 

Marketing dotyczący produktów (w tym analizowanie i profilowanie danych grup użytkowników w celach marketingowych, które podały dane osobowe Stronie internetowej).

art. 6 ust. 1 lit a) RODO, tj. Twoja dobrowolna, wyraźna zgodna na takie przetwarzanie.

Do czasu wycofania przez Ciebie udzielonej zgody.

 

Kto ma dostęp do Twoich danych? Informacja o odbiorcach danych.

Nigdy nie będziemy przekazywać Twoich danych, nie będziemy ich sprzedawać ani wymieniać się nimi w jakichkolwiek celach także marketingowych z innymi podmiotami. Twoje dane będą przekazywane jedynie naszym Zaufanym Partnerom, czyli firmom zewnętrznym działających na nasze zlecenie m.in. dostawcom usług IT. Dane przekazywane podmiotom zewnętrznym („Zaufanym Partnerom”) będą używane tylko do nawiązania kontaktu za pośrednictwem formularza lub realizacji ewentualnie zawartej umowy. Przy czym Zaufani Partnerzy przetwarzają dane na podstawie zawartej z nami umowy i wyłącznie zgodnie z naszymi poleceniami, naszą Polityką Prywatności i standardami bezpieczeństwa informacji.

 

Ponadto Twoje dane mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa, urzędom i organom uprawnionym do przetwarzania danych na podstawie szczególnych przepisów prawa, np. organom ścigania w razie zgłoszenia przez organ żądania na odpowiedniej podstawie prawnej.

 

Poniżej prezentujemy listę naszych Zaufanych Partnerów:

 1. Firma od Serwera,
 2. Firma od obsługi strony, itd.

 

Jakie masz prawa?

 1. Prawo dostępu do danych

W każdej chwili masz prawo zażądać od nas informacji o tym, czy i które Twoje dane osobowe przechowujemy, w tym uzyskania kopii danych. Aby to zrobić, skontaktuj się z nami – otrzymasz te informacje pocztą e-mail.

 

 1. Prawo do sprostowania danych

Masz prawo zażądać sprostowania (poprawienia) swoich danych osobowych, jeśli są one niepoprawne, a także do uzupełnienia niekompletnych danych.

 

 1. Prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym)

Masz prawo zażądać usunięcia jakichkolwiek danych przetwarzanych przez nas. Jeżeli zażądasz usunięcia danych, które są niezbędne do wykonania przez nas Umowy Sprzedaży, wówczas usunięcie danych może skutkować rozwiązaniem tej Umowy, a my być może nie będziemy mogli zrealizować Twojej umowy, ponieważ nie będziemy już mogli przetwarzać Twoich danych.

 

 1. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych

Masz prawo zażądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych pod następującymi warunkami:

 • jeśli nie zgodzisz się na przetwarzanie danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora, wtedy ograniczymy jakiekolwiek przetwarzanie takich danych po zweryfikowaniu, czy istnieje taki uzasadniony interes;
 • jeśli zgłosisz, że Twoje dane osobowe są niepoprawne, wtedy musimy ograniczyć jakiekolwiek przetwarzanie danych do momentu zweryfikowania ich poprawności;
 • jeśli przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, wtedy możesz nie zgodzić się na wykasowanie danych osobowych i zamiast tego zażądać ograniczenia używania Twoich danych osobowych;
 • jeśli nie potrzebujemy już Twoich danych osobowych, ale są one wymagane do zgłoszenia lub oddalenia roszczenia.

 

 1. Prawo do przenoszenia

W przypadku przetwarzania Twoich danych osobowych w sposób zautomatyzowany, na podstawie Twojej zgody lub zawartej umowy, masz prawo otrzymać kopię swoich danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i możliwym do odczytania formacie. Kopia ta może zostać przesłana do Ciebie lub do innego podmiotu. Dotyczy to wyłącznie danych osobowych, które zostały nam przekazane.

 

 1. Prawo do sprzeciwu

Masz prawo do wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie Twoich danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora. W takiej sytuacji zaprzestaniemy przetwarzania Twoich danych osobowych przetwarzanych na postawie uzasadnionego interesu, chyba że będziemy w stanie znaleźć zgodne z prawem uzasadnienie tego procesu, które będzie nadrzędne wobec Twojego interesu lub prawa, albo z powodu roszczeń prawnych.

 

 1. Prawo do cofnięcia zgody

Masz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych, w odniesieniu do danych osobowych, których przetwarzanie odbywa się na podstawie Twojej zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

 1. Prawo do wniesienia skargi

Jeśli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane osobowe w niewłaściwy sposób, możesz się z nami skontaktować. Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa UODO).

 

W celu skorzystania z powyższych praw skontaktuj się z nami.

 

Czy istnieje wymóg podania danych?

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale niezbędne jest do realizacji kontaktu za pomocą formularza zgłoszeniowego lub realizacji ewentualnie zawartej umowy. Niepodanie danych oznaczonych jako niezbędne do realizacji kontaktu za pomocą formularza zgłoszeniowego lub realizacji ewentualnie zawartej umowy uniemożliwi ich wykonanie. W minimalnym zakresie podanie danych jest dokonywane automatycznie (np. adres IP).

 

Informacja o ciasteczkach („cookies”) i danych eksploatacyjnych

Wykorzystujemy „cookies”, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do Twojego komputera, w których znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Strony internetowej, w szczególności procesu autoryzacji. Pliki „cookies” nie służą identyfikacji użytkownika i na ich podstawie nie jest ustalana tożsamość użytkownika.

 

Pliki „cookies” wykorzystywane są do uproszczenia danej operacji w tym między innymi do zapamiętywania danych niezbędnych do logowania użytkownika, lepszego dopasowania Strony internetowej do potrzeb użytkowników, tworzenia statystyk oglądalności. Warunkiem działania „cookies” jest ich akceptacja przez przeglądarkę oraz ich nieusuwanie.

 

Szczegóły dotyczące wykorzystywania plików cookies oraz sposoby zarządzania plikami cookies reguluje osobny dokument dostępny pod adresem: https://grupa.com.pl/polityka-cookies/

 

Jeśli nie chcesz otrzymywać plików cookies, możesz zmienić ustawienia przeglądarki. Administrator zastrzega, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji Użytkownika, może utrudnić korzystanie ze Strony internetowej a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron internetowych. Instrukcja zarządzania plikami cookies dostępna jest pod adresem: https://grupa.com.pl/polityka-cookies/

 

Wykorzystywanie danych

W ramach Strony internetowej mogą znajdować się przyciski, narzędzia lub treści kierujące do usług innych firm, m.in.: wtyczki portali społecznościowych (Facebook) Korzystanie z tych aplikacji może powodować przesyłanie informacji o użytkownikach do ww. zewnętrznych podmiotów.

 

Bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych

Oświadczamy, że Administrator w trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracował wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

 

Uaktualnienia Polityki Prywatności

W przyszłości może zajść konieczność aktualizacji Polityki Prywatności. Będziemy informować o każdej zmianie treści Polityki Prywatności, na przykład o zmianach dotyczących celu, w jakim korzystamy z Twoich danych osobowych, tożsamości Inspektora Ochrony Danych Osobowych lub Twoich praw.

 

Ta strona korzysta z plików cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.