KONTAKT

Sekretariat
+48 58 520 94 80,
kom: 501 009 332 

sekretariat@grupa.com.pl


Dział Księgowości

+48 58 520 94 86


Dział Zarządzania Nieruchomościami
+48 58 520 94 84

Zajazd LIPCE
kom.: 537-878-875
Pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości Srebrniki

 

Grupa Zarządzająca Pomerania S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Trakt św. Wojciecha 293 C tel. 58 520 94 80 ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż zabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Gdańsku przy ul.:

Srebrniki 1,dzielnica Wrzeszcz Górny

oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki o numerach:

116/27 – pow. gruntu 13 632 m2;

116/34 – pow. gruntu    1 740 m2.

Dojazd do nieruchomości drogą publiczną - ul. Srebrniki.

nieruchomość gruntowa zabudowana położona w Gdańsku Wrzeszczu przy ul. Srebrniki 1, w obrębie 39,  działka nr 116/27 o  powierzchni 13 632 m2  zabudowanej budynkami: nr 1 administracyjno-biurowym o pow. użytkowej 284,70 m2, nr 2 hotelowo-biurowym o pow. użytkowej 684,00 m2, nr 3 hotelowo-biurowym o pow. użytkowej 246,00 m2, nr 4 oddziałem dziennym o pow. użytkowej 435,30 m2, budowlą podziemną -szczeliną przeciwlotniczą o pow. użytkowej 60,00 m2, budynkiem węzła cieplnego o pow. użytkowej 52,00 m2, objętą księgą wieczystą – KW GD1G/00280850/2 prowadzoną przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku oraz bezpośrednio sąsiadującą nieruchomość gruntową, działka nr 116/34 o pow. 1 740 m2 zabudowaną budynkiem magazynowym o pow. użytkowej 15,39 m2, stopień zużycia technicznego 100%, objętą księgą wieczystą – KW GD1G/00280851/9 prowadzoną przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku.

Budynek nr 1 – Dwór Srebrzysko – wybudowany w XVII wieku, wpisany do rejestru zabytków nieruchomych woj. pomorskiego, na podstawie decyzji nr 657 z dnia 15.10.1973 r. pod numerem 776 – obowiązuje pełna ochrona konserwatorska. Ochronie Konserwatora Zabytków podlega również historycznie wykształcona struktura przestrzenna dawnego założenia dworsko-parkowego wraz z historycznym dziedzińcem i podjazdem oraz rozplanowanie dziedzińca i podjazdu wraz z zielenią.

Budynek o pow. użytkowej 284,70 m 2, murowany, częściowo podpiwniczony, piętrowy z poddaszem i z dobudowaną częścią parterową. Instalacje: wodociągowa, kanalizacyjna, elektryczna, wentylacja grawitacyjna, grzewcza c.o. nieużytkowana, gazowa, teletechniczna. Stan techniczny zły, stopień zużycia technicznego 60%.

Budynek nr 2 – pow. użytkowa 684,00 m2, wybudowany około 1900 roku. Budynek murowany częściowo podpiwniczony, piętrowy. Instalacje: wodociągowa, kanalizacyjna, elektryczna, wentylacja grawitacyjna, grzewcza c.o. nieużytkowana, gazowa, teletechniczna. Stan techniczny zły, stopień zużycia technicznego 90%.

Budynek nr 3 – pow. użytkowa 246,00 m2, wybudowany około 1910 roku. Budynek murowany nie podpiwniczony, parterowy z poddaszem użytkowym. Instalacje: wodociągowa, kanalizacyjna, elektryczna, wentylacja grawitacyjna, grzewcza c.o. nieużytkowana, , teletechniczna. Stan techniczny zły, stopień zużycia technicznego 90%.

Budynek nr 4 - pow. użytkowa 435,30 m2, wybudowany około 1930 roku. Budynek murowany całkowicie podpiwniczony, dwupiętrowy. Instalacje: wodociągowa, kanalizacyjna, elektryczna, wentylacja grawitacyjna, grzewcza c.o. nieużytkowana, teletechniczna. Stan techniczny zły, stopień zużycia technicznego 90%.

Szczelina przeciwlotnicza - pow. użytkowa 6,00 m2, stopień zużycia technicznego 100%.

Teren, na którym znajdują się ww. nieruchomości wg. ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejon ulicy Srebrniki zatwierdzonego Uchwałą Rady Miasta Gdańska Nr XLV/1553/2005 z dnia 24 listopada 2005 roku w znacznej, przeważającej części przeznaczony jest pod tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej. Symbol terenu w planie: 001-M/U32.

Znikoma część działki znajduje się w planie zagospodarowania przestrzennego Wrzeszcz – Cmentarz Centralny Srebrzysko II Uchwała Rady Miasta Gdańska Nr XII/285/2015 z dnia 25 czerwca 2015 roku, na terenie przeznaczonym jako zbiornik retencyjny „Srebrzysko”, odcinek potoku Strzyża.

 

W maju br. Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków wszczął postępowanie administracyjne w sprawie wpisania do rejestru zabytków woj. Pomorskiego terenu zespołu dworsko-parkowego Dworu Srebrniki w jego granicach 1 ćw. XX w., w skład którego wchodzą:

1.      Dwór Srebrniki – wpisany do rejestru zabytków

2.      oficyny dworskie

3.      park dworski z jego układem kompozycyjnym, zachowanym układem drożnym, starodrzewem i elementami zieleni komponowanej ( aleje, szpalery, klomby, kręgi drzew)

4.      teren d. sadu dworskiego

5.      teren założonego tu Zakładu Opiekuńczo-wychowawczego (niem. Staadliche Fürsorgeanstalt Silberhammer) wraz ze znajdującym się na tym terenie: układem drożnym, starodrzewem, układem kompozycyjnym zieleni, terenem d. łąki wzdłuż zach. pierzei ul. Srebrniki

6.      działki na których ww. obiekty są usytuowane: nr 116/26, 116/27, 116/34, 116/33, 116/7, 116/32, 116/30, 116/29, 116/28, 116/21 – obręb 0039

 

Cena wywoławcza nieruchomości: 11 336 744 zł

 

Pisemne oferty z propozycją ceny należy składać do dnia 8 października 2020 roku, na adres:

Grupa Zarządzająca Pomerania  SA 
ul. Trakt św. Wojciecha 293 C, 80-001 Gdańsk 
e-mail: sekretariat@grupa.com.pl 

 

Zarząd GZP S.A. zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu na każdym etapie, bez podania przyczyn.

 

OFERTA SPRZEDAŻY

Grupa Zarządzająca Pomerania S.A. ogłasza pisemny konkurs na sprzedaż zabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Gdańsku przy ul. Trakt Św. Wojciecha 293 w dzielnicy Orunia Św. Wojciech-Lipce w odległości ok. 850 m od Węzła Gdańsk Lipce w ciągu Obwodnicy Południowej Gdańska.

Przedmiotem sprzedaży jest: 
prawo własności działek gruntu o numerach ewidencyjnych 137/25 oraz137/13 o łącznej powierzchni 0,4556 ha zabudowane budynkiem hotelu z restauracją(Zajazd Lipce) o powierzchni  1788,79 m2, objęte księgą wieczystą KW GD1G/00247106/9 oraz udziału  49/100 części budynku biurowo-usługowego dwukondygnacyjnego o powierzchni 1893,26 m2 objętego księgą wieczystą KW GD1G/00202394/7 prowadzonych przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku
Nieruchomość z  dostępem do drogi  publicznej przez drogę wewnętrzną, będącą własnością Skarbu Państwa.

Nieruchomość jest położona na obszarze dla którego brak jest obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego.
Sprzedaż jest możliwa tylko w całości tzn. obu składników jednocześnie. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
Cena nieruchomości na dzień ogłoszenia wynosi 12 959 000 zł.

Oferty należy składać do dnia  31 sierpnia 2020 r. do godziny 15:00.
 
Opis nieruchomości - Zajazd Lipce

Opis nieruchomości - udzial 49-100

Dokumentacja fotograficzna

Dodatkowe informacje oraz terminy oglądania nieruchomości można uzyskać pod nr telefonu +48 506 135 877

Grupa Zarządzająca Pomerania  SA 
ul. Trakt św. Wojciecha 293 C, 80-001 Gdańsk 
e-mail: sekretariat@grupa.com.pl
Przetarg pisemny nieograniczony  na sprzedaż nieruchomości Dwór Ferberów


Grupa Zarządzająca Pomerania S.A. z siedzibą w Gdańsku ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Gdańsku przy ul. Trakt św. Wojciecha 293, w obrębie 109, w skład której wchodzą min. działki nr 137/24 i 138/2 o łącznej powierzchni 7234 m2  zabudowane budynkiem Dworu Ferberów o powierzchni użytkowej 708 m2, objętą księgą wieczystą – KW GD1G/00280852/6 prowadzoną przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku.
Lokalizacja bezpośrednio przy drodze DK 91 pomiędzy Gdańskiem a Pruszczem Gdańskim, dzielnica Orunia – św. Wojciech – Lipce.
Budynek Dworu Ferberów – obiekt o trzech kondygnacjach naziemnych, podpiwniczony z poddaszem.
Instalacje: wodociągowa, kanalizacyjna, elektryczna, grzewcza, gazowa, teleinformatyczna.
Dostęp do drogi publicznej DK 91 ul. Trakt św. Wojciecha, poprzez drogę wewnętrzną stanowiącą własność Skarbu Państwa.
Dwór Ferberów znajduje się w granicach zespołu rezydencjonalnego w Gdańsku – Lipcach wpisanego do rejestru zabytków pod numerem 1050(901) decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku z dnia 04 lutego 1984 roku. Zespół ten został wpisany indywidualnie do ww. rejestru i nie stanowi układu urbanistycznego w rozumieniu ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
Na terenie nieruchomości nie znajdują się pomniki przyrody, nieruchomość nie leży w strefie ochrony konserwatora przyrody.
Obiekt wymaga remontu.
Dla terenu, na którym znajduje się ww. nieruchomość nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Według ustaleń „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska”, zatwierdzonym Uchwałą Rady Miasta Gdańska Nr XVIII/431/07 z dnia 20 grudnia 2007 roku przewidywany kierunek zmian w strukturze przestrzennej i przeznaczeniu terenu na którym nieruchomość jest zlokalizowana określono jako: dominujące: zabudowa produkcyjno-usługowa.

CENA WYWOŁAWCZA NIERUCHOMOŚCI : 2 023 000 ZŁ  (słownie: dwa miliony dwadzieścia trzy tysiące złotych)
TERMIN SKŁADANIA OFERT :  DO 30 CZERWCA 2020 r.

Dodatkowe informacje oraz terminy oglądania nieruchomości można uzyskać pod nr telefonu +48 500 050 487

Oferty w zamkniętych kopertach  z dopiskiem „Przetarg Dwór Ferberów, nie otwierać przed 30 czerwca  2020 r. ” prosimy kierować na adres: 

Grupa Zarządzająca Pomerania  SA 
ul. Trakt św. Wojciecha 293 C, 80-001 Gdańsk 
e-mail: sekretariat@grupa.com.pl

 
 

Wszelkie Prawa Zastrzezone 2008 Pomerania S.A. Projekt IQ.pl