KONTAKT

Sekretariat
+48 58 520 94 80,
kom: 501 009 332 

sekretariat@grupa.com.pl


Dział Księgowości

+48 58 520 94 86


Dział Zarządzania Nieruchomościami
+48 58 520 84 81

HOTEL POMERANKA
kom.: 537-878-875

Ogłoszenie o przetargu na remont środkowej klatki schodowej przy ul. Gen. Józefa Hallera 245

 

Zapraszamy do udziału w przetargu na Remont środkowej klatki schodowej budynku położonego w Gdańsku

przy Al. Generała Józefa Hallera 245, działka geodezyjna nr 214/5, obręb geodezyjny 034.

 

Organizator

 

Grupa Zarządzająca „Pomerania”

Spółka Akcyjna

ul. Trakt Św. Wojciecha 293 C

80-001 Gdańsk

 

Forma

 

Zamawiający organizuje przetarg, na podstawie którego ma zostać wybrany wykonawca na remont środkowej klatki schodowej przy ul. Gen. Józefa Hallera 245 . Przetarg prowadzony jest w języku polskim.

 

Przedmiot

 

Udziału w przetargu na Remont środkowej klatki schodowej budynku położonego w Gdańsku przy Alei Generała Józefa Hallera 245, działka geodezyjna nr 214/5, obręb geodezyjny 034 oraz rozpatrzenia i weryfikacji.

 

Kryteria oceny

 

Oferty oceniane będą na podstawie następujących kryteriów oceny oferty:

Cena: 100%

 

 

Informacje dodatkowe

 

  1. Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie wadium 8 000 pln oraz zgoda na przetwarzanie danych dla celów przeprowadzenia przetargu oraz zapoznanie się z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych.

 

Terminy

 

  1. Termin składania ofert: 11.05.2021 r., godz. 1000 - siedziba Spółki -Sekretariat.

 

 

Gdańsk, dnia 19.04.2021 r.


Załączniki:
SIWZ, Umowa, Załączniki
Projekt budowlany 25 cześci:1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25
Zestawienie prac
Zgoda i klauzula RODO
 

Ogłoszenie o konkursie architektonicznym

 

Zapraszamy do udziału w jednoetapowym konkursie architektonicznym na opracowanie koncepcji architektoniczno-konstrukcyjno-budowlanej zagospodarowania działek położonych w Gdańsku przy ul. Srebrniki.

 

Organizator konkursu

 

Grupa Zarządzająca „Pomerania”

Spółka Akcyjna

ul. Trakt Św. Wojciecha 293 C

80-001 Gdańsk

 

Forma konkursu

 

Zamawiający organizuje konkurs jednoetapowy, na podstawie którego ma zostać wykonana wielobranżowa dokumentacja projektowa, stanowiąca podstawę do realizacji robót budowlanych. Konkurs prowadzony jest w języku polskim.

 

Cel konkursu

 

Celem konkursu jest wyłonienie wykonawcy kompleksowego i wielobranżowego projektu budowlanego oraz wykonawczego dla zadania inwestycyjnego obejmującego zagospodarowanie terenu i zabudowę działek budynkami, optymalnie wykorzystującymi funkcje wskazane w planie zagospodarowania przestrzennego dla nieruchomości położonej w Gdańsku przy ul. Srebrniki 1.

 

Przedmiot konkursu

 

Przedmiotem konkursu jest wykonanie kompleksowej koncepcji architektonicznej na zagospodarowanie działek nr  116/27, 116/34 o łącznej powierzchni 15 372 m2, położonych w Gdańsku przy ul. Srebrniki, obręb 39, objętych księgami wieczystymi GD1G/00280850/2, GD1G/00280851/9 prowadzonymi przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, na cele inwestycyjne oraz propozycji optymalnych rozwiązań funkcjonalnych, a także wykonanie kompleksowej koncepcji architektoniczno-funkcjonalnej zaproponowanej zabudowy.

 

Kryteria oceny

 

Udzielenie zlecenia na opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej zostanie udzielone według następujących kryteriów:

 

1)     ocena rozwiązań projektowych: urbanistycznych, architektonicznych i funkcjonalnych z uwzględnieniem przyjętych rozwiązań ekonomicznych i eksploatacyjnych - waga kryterium 40 %,

2)     estetyka wyglądu budynków uwzględniająca zachowanie zasad dobrego sąsiedztwa oraz rozwiązań kubaturowych z uwzględnieniem warunków dendrologicznych dla tego terenu – waga kryterium 30 %,

3)     zdolności organizacyjne, techniczne, posiadanie odpowiednich kwalifikacji oraz dorobek uczestnika postępowania potwierdzony referencjami w zakresie wielobranżowej dokumentacji projektowej: projektów budowlanych i wykonawczych, które zostały zrealizowane i oddane do użytkowania. Ocenie będą podlegały obiekty o powierzchni powyżej 10000 m2 zrealizowane w okresie ostatnich 10 lat – waga kryterium 30 %,

 

Nagroda

 

Nagrodą za zajęcie I miejsca będzie zamówienie na opracowanie wielobranżowej, kompleksowej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę, a także pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją inwestycji.

 

Informacje dodatkowe

 

1.     O udział w konkursie mogą ubiegać się uczestnicy, którzy spełniają warunki udziału określone przez zamawiającego w pkt 2.

2.     Uczestnik konkursu zobowiązany jest do wykazania, że w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie, a jeżeli okres prowadzenia działalności uczestnika jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej dwie usługi polegające na wykonaniu wielobranżowego projektu budowlanego i wykonawczego budynku lub zespołu budynków z częścią technologiczną oraz instalacjami sanitarnymi i elektrycznymi, o powierzchni użytkowej co najmniej 10000 m2 każda, z wyłączeniem powierzchni magazynowych, handlowych, produkcyjnych i uzyskał dla nich ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę.

3.     Organizator konkursu, na wniosek uczestnika konkursu udostępni Szczegółową inwentaryzację dendrologiczną dla nieruchomości objętej konkursem.

4.     Warunkiem udziału w konkursie jest zgoda na przetwarzanie danych dla celów przeprowadzenia konkursu oraz zapoznanie się z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych. Oświadczenie o zgodzie wraz z podpisaną klauzulą informacyjną należy złożyć wraz z kompleksową koncepcją architektoniczną – do pobrania.

 

Terminy

 

1.     Termin do składania kompleksowych koncepcji objętych konkursem: 01.02.2021 r., godz. 1200  - siedziba Spółki -Sekretariat.

2.     Termin zakończenia konkursu: 15.02.2021r.

 Gdańsk, dnia 09.12.2020 r.Zamawiający wydłuża termin zakończenia konkursu do dnia 24 lutego br.

Gdańsk, dnia 15.02.2021 r.

 

Z powodów  niezależnych od Zamawiającego,

przedłuża się termin rozstrzygnięcia konkursu do  dnia dnia 05 marca 2021r

Gdańsk, dnia 24.02.2021 r.

 
Grupa Zarządzająca Pomerania Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku przy ul. Trakt Św. Wojciecha 293 C informuje, że pozostawia konkurs architektoniczny na opracowanie koncepcji architektoniczno-konstrukcyjno-budowlanej zagospodarowania działek położonych w Gdańsku przy ul. Srebrniki jako nierozstrzygnięty z uwagi na okoliczności niezależne od Spółki, wiążące się ze wstrzymaniem realizacji inwestycji w pierwotnie zakładanym terminie.

Gdańsk, dnia 5.03.2021 r.
 


Wszelkie Prawa Zastrzezone 2008 Pomerania S.A. Projekt IQ.pl