KONTAKT

Sekretariat
+48 58 520 94 80,
kom: 501 009 332 
fax: +48 58 309 44 17

sekretariat@grupa.com.pl


Dział Księgowości

+48 58 520 94 86


Dział Zarządzania Nieruchomościami
+48 58 520 94 84

Zajazd LIPCE
kom.: 537-878-875

Ogłoszenie konkursu architektonicznego

Ogłoszenie o konkursie architektonicznym

 

Zapraszamy do udziału w jednoetapowym konkursie architektonicznym na opracowanie koncepcji architektoniczno-konstrukcyjno-budowlanej zagospodarowania działek położonych w Gdyni przy ul. Jana z Kolna.

 

Organizator konkursu

 

Grupa Zarządzająca „Pomerania”

Spółka Akcyjna

ul. Trakt Św. Wojciecha 293 C

80-001 Gdańsk

 

Forma konkursu

 

Zamawiający organizuje konkurs jednoetapowy, na podstawie którego ma zostać wykonana wielobranżowa dokumentacja projektowa, stanowiąca podstawę do realizacji robót budowlanych. Konkurs prowadzony jest w języku polskim.

 

Cel konkursu

 

Celem konkursu jest wyłonienie wykonawcy kompleksowego i wielobranżowego projektu budowlanego oraz wykonawczego dla zadania inwestycyjnego obejmującego zagospodarowanie terenu i wybudowanie budynku na nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Jana z Kolna 36.

 

Przedmiot konkursu

 

Przedmiotem konkursu jest wykonanie kompleksowej koncepcji architektonicznej na zagospodarowanie działek nr 830, 831, 832 o łącznej powierzchni 6034 m2, położonych w Gdyni przy ul. Jana z Kolna 36, obręb Śródmieście 0026, objętych księgami wieczystymi GD1Y/00009628/9, GD1Y/00048371/7, GD1Y/00054614/8 prowadzonymi przez Sąd Rejonowy w Gdyni, na cele inwestycyjne oraz propozycji optymalnych rozwiązań funkcjonalnych, a także wykonanie kompleksowej koncepcji architektoniczno-funkcjonalnej budynku, przy założeniu wyburzenia obecnie posadowionego na nieruchomości budynku.

 

Kryteria oceny

 

Udzielenie zlecenia na opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej zostanie udzielone według następujących kryteriów:

 

  1. ocena rozwiązań projektowych: urbanistycznych, architektonicznych i funkcjonalnych z uwzględnieniem przyjętych rozwiązań ekonomicznych i eksploatacyjnych - waga kryterium 40 %,

  2. estetyka wyglądu budynku uwzględniająca zachowanie zasad dobrego sąsiedztwa oraz rozwiązań kubaturowych stanowiących dominantę przestrzenną dla tego terenu – waga kryterium 30 %,

  3. zdolności organizacyjne, techniczne, posiadanie odpowiednich kwalifikacji oraz dorobek uczestnika postępowania potwierdzony referencjami w zakresie wielobranżowej dokumentacji projektowej: projektów budowlanych i wykonawczych, które zostały zrealizowane i oddane do użytkowania. Ocenie będą podlegały obiekty o powierzchni powyżej 10000 m2 zrealizowane w okresie ostatnich 10 lat – waga kryterium 30 %,

 

Nagroda

 

Nagrodą za zajęcie I miejsca będzie zamówienie na opracowanie wielobranżowej, kompleksowej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę, a także pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją inwestycji.

 

Informacje dodatkowe

 

  1. O udział w konkursie mogą ubiegać się uczestnicy, którzy spełniają warunki udziału określone przez zamawiającego w pkt 2.

  2. Uczestnik konkursu zobowiązany jest do wykazania, że w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie, a jeżeli okres prowadzenia działalności uczestnika jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej dwie usługi polegające na wykonaniu wielobranżowego projektu budowlanego i wykonawczego budynku lub zespołu budynków z częścią technologiczną oraz instalacjami sanitarnymi i elektrycznymi, o powierzchni użytkowej co najmniej 10000 m2, z wyłączeniem powierzchni magazynowych, handlowych, produkcyjnych i uzyskał dla nich ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę.

  3. Warunkiem udziału w konkursie jest zgoda na przetwarzanie danych dla celów przeprowadzenia konkursu oraz zapoznanie się z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych. Oświadczenie o zgodzie wraz z podpisaną klauzulą informacyjną należy złożyć wraz z kompleksową koncepcją architektoniczną – do pobrania.

 

Terminy

 

  1. Termin do składania kompleksowych koncepcji objętych konkursem: 17.06.2019 r., godz. 1200 - Sekretariat.

  2. Termin zakończenia konkursu: 05.07.2019 r.

 

Gdańsk, dnia 13 maja 2019 r.

 

Nieruchomość na sprzedaż

 

Grupa Zarządzająca Pomerania S.A. z siedzibą w Gdańsku sprzeda nieruchomość gruntową zabudowaną położoną w Gdańsku przy ul. Trakt św. Wojciecha 293, w obrębie 109, w skład której wchodzą min. działki nr 137/24 i 138/2 o łącznej powierzchni 7234 m2  zabudowane budynkiem Dworu Ferberów o powierzchni użytkowej 708 m2, objętą księgą wieczystą – KW GD1G/00280852/6 prowadzoną przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku.

Lokalizacja bezpośrednio przy drodze DK 91 pomiędzy Gdańskiem a Pruszczem Gdańskim, dzielnica Orunia – św. Wojciech – Lipce.

Budynek Dworu Ferberów – obiekt o trzech kondygnacjach naziemnych, podpiwniczony z poddaszem.

Instalacje: wodociągowa, kanalizacyjna, elektryczna, grzewcza, gazowa, teleinformatyczna.

Dostęp do drogi publicznej DK 91 ul. Trakt św. Wojciecha, poprzez drogę wewnętrzną stanowiącą własność Skarbu Państwa.

Dwór Ferberów znajduje się w granicach zespołu rezydencjonalnego w Gdańsku – Lipcach wpisanego do rejestru zabytków pod numerem 1050(901) decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku z dnia 04 lutego 1984 roku. Zespół ten został wpisany indywidualnie do ww. rejestru i nie stanowi układu urbanistycznego w rozumieniu ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Na terenie nieruchomości nie znajdują się pomniki przyrody, nieruchomość nie leży w strefie ochrony konserwatora przyrody.

Obiekt wymaga remontu.

Dla terenu, na którym znajduje się ww. nieruchomość nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Według ustaleń „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska”, zatwierdzonym Uchwałą Rady Miasta Gdańska Nr XVIII/431/07 z dnia 20 grudnia 2007 roku przewidywany kierunek zmian w strukturze przestrzennej i przeznaczeniu terenu na którym nieruchomość jest zlokalizowana określono jako: dominujące: zabudowa produkcyjno-usługowa.

Cena: 2 112 000,00 PLN

Oferty i zapytania prosimy kierować na adres: 
Grupa Zarządzająca Pomerania  SA 
ul. Trakt św. Wojciecha 293 C, 80-001 Gdańsk 
e-mail: sekretariat@grupa.com.pl

 
 

Wszelkie Prawa Zastrzezone 2008 Pomerania S.A. Projekt IQ.pl