KONTAKT

Sekretariat
+48 58 520 94 80,
kom: 501 009 332 

sekretariat@grupa.com.pl


Dział Księgowości

+48 58 520 94 86


Dział Zarządzania Nieruchomościami
+48 58 520 94 84

Zajazd LIPCE
kom.: 537-878-875
OFERTA SPRZEDAŻY

Grupa Zarządzająca Pomerania S.A. ogłasza pisemny konkurs na sprzedaż zabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Gdańsku przy ul. Trakt Św. Wojciecha 293 w dzielnicy Orunia Św. Wojciech-Lipce w odległości ok. 850 m od Węzła Gdańsk Lipce w ciągu Obwodnicy Południowej Gdańska.

Przedmiotem sprzedaży jest: 
prawo własności działek gruntu o numerach ewidencyjnych 137/25 oraz137/13 o łącznej powierzchni 0,4556 ha zabudowane budynkiem hotelu z restauracją(Zajazd Lipce) o powierzchni  1788,79 m2, objęte księgą wieczystą KW GD1G/00247106/9 oraz udziału  49/100 części budynku biurowo-usługowego dwukondygnacyjnego o powierzchni 1893,26 m2 objętego księgą wieczystą KW GD1G/00202394/7 prowadzonych przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku
Nieruchomość z  dostępem do drogi  publicznej przez drogę wewnętrzną, będącą własnością Skarbu Państwa.

Nieruchomość jest położona na obszarze dla którego brak jest obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego.
Sprzedaż jest możliwa tylko w całości tzn. obu składników jednocześnie. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
Cena nieruchomości na dzień ogłoszenia wynosi 12 959 000 zł.

Oferty należy składać do dnia  31 lipca 2020 roku.
 
Opis nieruchomości - Zajazd Lipce

Opis nieruchomości - udzial 49-100

Dokumentacja fotograficzna

Dodatkowe informacje oraz terminy oglądania nieruchomości można uzyskać pod nr telefonu +48 506 135 877

Grupa Zarządzająca Pomerania  SA 
ul. Trakt św. Wojciecha 293 C, 80-001 Gdańsk 
e-mail: sekretariat@grupa.com.pl
Przetarg pisemny nieograniczony  na sprzedaż nieruchomości Dwór Ferberów


Grupa Zarządzająca Pomerania S.A. z siedzibą w Gdańsku ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Gdańsku przy ul. Trakt św. Wojciecha 293, w obrębie 109, w skład której wchodzą min. działki nr 137/24 i 138/2 o łącznej powierzchni 7234 m2  zabudowane budynkiem Dworu Ferberów o powierzchni użytkowej 708 m2, objętą księgą wieczystą – KW GD1G/00280852/6 prowadzoną przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku.
Lokalizacja bezpośrednio przy drodze DK 91 pomiędzy Gdańskiem a Pruszczem Gdańskim, dzielnica Orunia – św. Wojciech – Lipce.
Budynek Dworu Ferberów – obiekt o trzech kondygnacjach naziemnych, podpiwniczony z poddaszem.
Instalacje: wodociągowa, kanalizacyjna, elektryczna, grzewcza, gazowa, teleinformatyczna.
Dostęp do drogi publicznej DK 91 ul. Trakt św. Wojciecha, poprzez drogę wewnętrzną stanowiącą własność Skarbu Państwa.
Dwór Ferberów znajduje się w granicach zespołu rezydencjonalnego w Gdańsku – Lipcach wpisanego do rejestru zabytków pod numerem 1050(901) decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku z dnia 04 lutego 1984 roku. Zespół ten został wpisany indywidualnie do ww. rejestru i nie stanowi układu urbanistycznego w rozumieniu ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
Na terenie nieruchomości nie znajdują się pomniki przyrody, nieruchomość nie leży w strefie ochrony konserwatora przyrody.
Obiekt wymaga remontu.
Dla terenu, na którym znajduje się ww. nieruchomość nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Według ustaleń „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska”, zatwierdzonym Uchwałą Rady Miasta Gdańska Nr XVIII/431/07 z dnia 20 grudnia 2007 roku przewidywany kierunek zmian w strukturze przestrzennej i przeznaczeniu terenu na którym nieruchomość jest zlokalizowana określono jako: dominujące: zabudowa produkcyjno-usługowa.

CENA WYWOŁAWCZA NIERUCHOMOŚCI : 2 023 000 ZŁ  (słownie: dwa miliony dwadzieścia trzy tysiące złotych)
TERMIN SKŁADANIA OFERT :  DO 30 CZERWCA 2020 r.

Dodatkowe informacje oraz terminy oglądania nieruchomości można uzyskać pod nr telefonu +48 500 050 487

Oferty w zamkniętych kopertach  z dopiskiem „Przetarg Dwór Ferberów, nie otwierać przed 30 czerwca  2020 r. ” prosimy kierować na adres: 

Grupa Zarządzająca Pomerania  SA 
ul. Trakt św. Wojciecha 293 C, 80-001 Gdańsk 
e-mail: sekretariat@grupa.com.pl

 
 

Wszelkie Prawa Zastrzezone 2008 Pomerania S.A. Projekt IQ.pl