KONTAKT

Sekretariat
+48 58 520 94 80,
kom: 501 009 332 

sekretariat@grupa.com.pl


Dział Księgowości

+48 58 520 94 86


Dział Zarządzania Nieruchomościami
+48 58 520 94 81

HOTEL POMERANKA
kom.: 537-878-875
Ogłoszenie 
o jednoetapowym konkursie architektonicznym
na opracowanie koncepcji architektoniczno-konstrukcyjno-budowlanej
zagospodarowania działek położonych w Gdańsku przy ul. Srebrniki 1
 
 
Organizator konkursu
 
Grupa Zarządzająca „Pomerania”
Spółka Akcyjna
ul. Trakt Św. Wojciecha 293 C
80-001 Gdańsk
 
Rodzaj konkursu
 
W celu dokonania wyboru zwycięzcy organizator zastosował jednoetapowy, otwarty (umożliwiający uczestnictwo wszystkim podmiotom spełniającym wymagania określone w warunkach konkursu), studialny (ideowy) konkurs architektoniczny na wykonanie koncepcji, na podstawie którego ma zostać wykonana wielobranżowa dokumentacja projektowa, stanowiąca podstawę do realizacji robót budowlanych. Konkurs prowadzony jest w języku polskim.
 
Cel konkursu
 
Celem konkursu jest wyłonienie zwycięzcy, który otrzyma od Organizatora zaproszenie do negocjacji warunków wykonania kompleksowego i wielobranżowego projektu budowlanego oraz wykonawczego dla zadania inwestycyjnego obejmującego zagospodarowanie terenu i zabudowę działek budynkami, optymalnie wykorzystującymi funkcje wskazane w planie zagospodarowania przestrzennego dla nieruchomości położonej w Gdańsku przy ul. Srebrniki 1, a także uzyskanie obrazu przestrzennego, funkcjonalnego i ekonomicznego planowanego zamierzenia. Warunki nie podlegające negocjacji zostały zawarte w treści niniejszego ogłoszenia. 
 
Wielobranżowa dokumentacja projektowa stanowić będzie podstawę realizacji robót budowlanych.
 
Przedmiot konkursu
 
Przedmiotem konkursu jest wykonanie kompleksowej koncepcji architektonicznej na zagospodarowanie działek nr 116/27, 116/34 o łącznej powierzchni 15 372 m2, położonych w Gdańsku przy ul. Srebrniki 1, obręb 39, objętych księgami wieczystymi GD1G/00280850/2, GD1G/00280851/9 prowadzonymi przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, na cele inwestycyjne oraz propozycji optymalnych rozwiązań funkcjonalnych, a także wykonanie kompleksowej koncepcji architektoniczno-funkcjonalnej zaproponowanej zabudowy, z uwzględnieniem treści Uchwały Rady Miasta Gdańska Nr XLVIII/1465/18 w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane, na terenie Miasta Gdańska, a także z uwzględnieniem uwarunkowań planistycznych i konserwatorskich, dostępności sieci itd.
 
Warunki udziału w konkursie
 
Uczestnik konkursu jest zobowiązany do wykazania, że w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie prowadził działalność o profilu zgodnym z charakterem i celem przedmiotowego konkursu i w tym okresie wykonał co najmniej dwie usługi polegające na sporządzeniu wielobranżowego projektu budowlanego i wykonawczego budynku lub zespołu budynków z częścią technologiczną oraz instalacjami sanitarnymi, elektrycznymi, itp. o powierzchni użytkowej co najmniej 10 000 m2 każda, z wyłączeniem powierzchni magazynowych, handlowych, produkcyjnych i uzyskał dla nich ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę. 
 
Organizator dopuszcza możliwość udziału w konkursie uczestnikowi, który nie spełnił wymogu prowadzenia działalności o profilu zgodnym z charakterem i celem przedmiotowego konkursu w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania wniosków, o którym powyżej, jeżeli wykonał co najmniej trzy usługi polegające na sporządzeniu wielobranżowego projektu budowlanego i wykonawczego budynku lub zespołu budynków z częścią technologiczną oraz instalacjami sanitarnymi, elektrycznymi, itp. o powierzchni użytkowej co najmniej 10 000 m2 każda, z wyłączeniem powierzchni magazynowych, handlowych, produkcyjnych i uzyskał dla nich ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę.
 
Warunkiem koniecznym przyjęcia przez Organizatora złożonej pracy konkursowej jest przedłożenie pisemnego zapewnienia (np. w formie opinii lub informacji) wydanego przez konserwatora zabytków, w treści którego zaakceptuje rozwiązania zaproponowane przez Uczestnika na etapie przygotowanej koncepcji.
 
Przedmiot opracowania koncepcji 
 
Przedmiotem konkursu jest teren na którym są/powstaną: 
Zabytkowy dworek oraz pozostałe zabytkowe budynki oficyn, przeznaczone do remontu konserwatorskiego i zaadaptowania na cele usługowe.
Nowoprojektowany budynek usługowy z proponowanym przeznaczeniem na usługi, zlokalizowany w północnej części działki.
Budynki mieszkalne w zabudowie willowej wielorodzinnej, zlokalizowane w południowej części działki.
 
Kryteria oceny
 
Zaproszenie do negocjacji zamówienia na opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej zostanie udzielone według następujących kryteriów:
 
30% wagi kryterium - ocena rozwiązań projektowych: urbanistycznych, architektonicznych i funkcjonalnych z uwzględnieniem przyjętych rozwiązań ekonomicznych i eksploatacyjnych.
30% wagi kryterium - ocena stosunku Powierzchni Użytkowej Mieszkalnej do całkowitej powierzchni zabudowy – im stosunek wyższy tym wyższa ocena. 
20% wagi kryterium - estetyka wyglądu budynków uwzględniająca zachowanie zasad dobrego sąsiedztwa oraz rozwiązań kubaturowych z uwzględnieniem warunków dendrologicznych dla tego terenu.
20% wagi kryterium - zdolności organizacyjne, techniczne, posiadanie odpowiednich kwalifikacji oraz dorobek uczestnika postępowania potwierdzony referencjami w zakresie wielobranżowej dokumentacji projektowej: projektów budowlanych i wykonawczych, które zostały zrealizowane i oddane do użytkowania. Ocenie będą podlegały obiekty o powierzchni użytkowej powyżej 10000 m2 zrealizowane w okresie ostatnich 10 lat.
 
Nagroda
 
Nagrodą za zajęcie I miejsca będzie zaproszenie uczestnika do negocjacji warunków wykonania kompleksowego i wielobranżowego projektu budowlanego oraz wykonawczego dla zadania inwestycyjnego obejmującego zagospodarowanie terenu i zabudowę działek budynkami, optymalnie wykorzystującymi funkcje wskazane w planie zagospodarowania przestrzennego dla nieruchomości położonej w Gdańsku przy ul. Srebrniki 1 oraz pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją inwestycji.
 
Harmonogram konkursu
 
Terminarz konkursu:
11 sierpnia 2021 r. - ogłoszenie konkursu,
 3 września 2021 r. - termin przesyłania pytań,
13 grudnia 2021 r. - termin składania prac konkursowych w siedzibie Organizatora,
20 grudnia 2021 r. - oficjalne rozstrzygnięcie konkursu
Pytania dotyczące konkursu należy przesyłać na adres mailowy sekretariat@grupa.com.pl. Odpowiedzi na pytania zostaną przesłane do wszystkich Uczestników drogą e-mailową nie później niż w ciągu 5 dni.
 
Forma i zakres pracy konkursowej
 
Uczestnicy mają za zadanie przedstawić propozycję projektową na nie więcej niż 10 planszach w formacie 100x70 cm w dowolnym układzie. Plansze należy umieścić na lekkim i sztywnym podkładzie. Do plansz należy dołączyć opis koncepcji w formacie A4 (maks. 10 stron tekstu, który może być uzupełniony diagramami). Plansze i opis należy także dostarczyć w wersji cyfrowej (CD lub pendrive z wersją pdf plansz i opisu, osobno wizualizacje w formacie jpg w rozdzielczości nie mniejszej niż 300dpi).
Pracę konkursową należy dostarczyć do siedziby Organizatora (ul. Trakt św. Wojciecha 293 C, 80-001 Gdańsk) do dnia  13  grudnia 2021r. do godziny  12.00   osobiście lub przesyłką pocztową albo kurierską.
Plansze powinny zawierać:
zagospodarowanie terenu w skali 1:500;
rzuty kondygnacji w skali 1:200, kondygnacje podziemne mogą być w mniejszej skali;
dwa charakterystyczne przekroje w skali 1:200,
elewacje w skali 1:200;
co najmniej 2 wizualizacje z poziomu człowieka, w tym co najmniej jedną przedstawiającą fragment zagospodarowania terenu;
co najmniej dwie wizualizacje wnętrz.
Technika wykonania wizualizacji jest dowolna – dopuszczone są wizualizacje komputerowe, rysunki odręczne, fotokolaże itp.
 
Prawa autorskie
 
Uczestnik zapewnia, że praca konkursowa w momencie jej złożenia Organizatorowi będzie całkowicie oryginalna i nie będzie naruszała praw autorskich w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych innych osób/podmiotów. Ponadto Uczestnik zapewnia, że Praca konkursowa, w tym jej poszczególne części nie będzie naruszać praw osób trzecich i że prawa autorskie Uczestnika do pracy konkursowej nie są ograniczone. Uczestnik Konkursu wraz z przekazaniem Organizatorowi pracy konkursowej przenosi na Organizatora autorskie prawa majątkowe ww. pracy na następujących polach eksploatacji, bez ograniczeń terytorialnych:
w zakresie utrwalania i zwielokrotniania całości lub poszczególnych elementów pracy – zwielokrotnienie lub utrwalenie w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, w dowolnej ilości egzemplarzy, wszystkimi dostępnymi technikami, w tym trwałe lub czasowe wprowadzanie do pamięci komputerów (w tym serwerów);
digitalizacja, w tym zapisywanie pracy konkursowej w dowolnej formie, formacie i nośniku;
wprowadzanie pracy do Internetu lub w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, wprowadzania do pamięci komputera;
wykorzystania Projektu w celach reklamowych, promocyjnych;
publiczne prezentowanie w całości lub części pracy konkursowej.
Wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych, na Organizatora przechodzi wyłączne prawo do wykonywania zależnych praw autorskich oraz zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskiego do pracy konkursowej przez osoby trzecie w zakresie ww. pól eksploatacji.
Organizator zastrzega sobie prawo pierwszego publicznego udostępnienia wszystkich lub wybranych prac konkursowych podczas publicznej prezentacji, możliwość ich reprodukcji i publikacji za pomocą dowolnej techniki. W tym zakresie Uczestnicy udzielają mu bezpłatnej licencji niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie i czasowo od momentu zatwierdzenia wyników Konkursu przez Organizatora.
Uczestnicy Konkursu zgadzają się na podanie jego wyników do publicznej wiadomości.
 
Postanowienia RODO
 
Na podstawie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) Organizator informuje, iż:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Grupa Zarządzająca Pomerania S.A. z siedzibą w Gdańsku (80-001) przy ul. Trakt św. Wojciecha 293 C, tel. +48 58 520 94 80, adres e-mail: sekretariat@grupa.com.pl.
Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych e‐mail: iod@grupa.com.pl Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procedury postępowania konkursowego, wyboru pracy projektowej i zawarcia umowy z wybranym projektantem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty przetwarzające dane w imieniu Administratora, w tym podmioty świadczące usługi prawne, architektoniczne lub informatyczne.
Administrator przetwarzać będzie dane osobowe o charakterze identyfikacyjnym (imię i nazwisko, firma, NIP, nr uprawnień) i kontaktowe (numer telefonu, adres e‐mail) oraz inne zawarte w złożonym projekcie.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niepodanie danych osobowych skutkować będzie nie uwzględnieniem projektu w postępowaniu konkursowym.
Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do rozstrzygnięcia postępowania konkursowego, a w wypadku zawarcia umowy przez okres jej realizacji oraz okres przedawnienia wzajemnych roszczeń z niej wynikających.
Każda osoba, której dane są przetwarzane, posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.
Każdej osobie przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, jeśli w Państwa ocenie przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy prawa.
Dane osobowe nie będą przekazywane do państw znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
Administrator nie przetwarza danych w sposób zautomatyzowany i nie stosuje profilowania.
 
Informacje dodatkowe
 
Organizator konkursu, na wniosek Uczestnika konkursu udostępni szczegółową inwentaryzację dendrologiczną dla nieruchomości objętej konkursem.
Warunkiem udziału w konkursie jest zgoda na przetwarzanie danych dla celów przeprowadzenia konkursu oraz zapoznanie się z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych. Oświadczenie o zgodzie wraz z podpisaną klauzulą informacyjną należy złożyć wraz z kompleksową koncepcją architektoniczną.
 
 
Postanowienia końcowe
 
W przypadku nieprzystąpienia do negocjacji lub odstąpienia od podpisania umowy przez i z winy Uczestnika Konkursu, którego praca konkursowa zdobyła pierwsze miejsce, Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki z Uczestnikiem, którego praca była następna w kolejności.
Organizator zastrzega sobie prawo do pozostawienia niniejszego konkursu jako nierozstrzygniętego bez podania przyczyny.
 
 
Załączniki:
 
 
 
Wszelkie Prawa Zastrzezone 2008 Pomerania S.A. Projekt IQ.pl