KONTAKT

Sekretariat
+48 58 520 94 80,
kom: 501 009 332 

sekretariat@grupa.com.pl


Dział Księgowości

+48 58 520 94 86


Dział Zarządzania Nieruchomościami
+48 58 520 94 84

Zajazd LIPCE
kom.: 537-878-875

Przetarg pisemny nieograniczony  na sprzedaż nieruchomości Dwór Ferberów


Grupa Zarządzająca Pomerania S.A. z siedzibą w Gdańsku ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Gdańsku przy ul. Trakt św. Wojciecha 293, w obrębie 109, w skład której wchodzą min. działki nr 137/24 i 138/2 o łącznej powierzchni 7234 m2  zabudowane budynkiem Dworu Ferberów o powierzchni użytkowej 708 m2, objętą księgą wieczystą – KW GD1G/00280852/6 prowadzoną przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku.
Lokalizacja bezpośrednio przy drodze DK 91 pomiędzy Gdańskiem a Pruszczem Gdańskim, dzielnica Orunia – św. Wojciech – Lipce.
Budynek Dworu Ferberów – obiekt o trzech kondygnacjach naziemnych, podpiwniczony z poddaszem.
Instalacje: wodociągowa, kanalizacyjna, elektryczna, grzewcza, gazowa, teleinformatyczna.
Dostęp do drogi publicznej DK 91 ul. Trakt św. Wojciecha, poprzez drogę wewnętrzną stanowiącą własność Skarbu Państwa.
Dwór Ferberów znajduje się w granicach zespołu rezydencjonalnego w Gdańsku – Lipcach wpisanego do rejestru zabytków pod numerem 1050(901) decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku z dnia 04 lutego 1984 roku. Zespół ten został wpisany indywidualnie do ww. rejestru i nie stanowi układu urbanistycznego w rozumieniu ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
Na terenie nieruchomości nie znajdują się pomniki przyrody, nieruchomość nie leży w strefie ochrony konserwatora przyrody.
Obiekt wymaga remontu.
Dla terenu, na którym znajduje się ww. nieruchomość nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Według ustaleń „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska”, zatwierdzonym Uchwałą Rady Miasta Gdańska Nr XVIII/431/07 z dnia 20 grudnia 2007 roku przewidywany kierunek zmian w strukturze przestrzennej i przeznaczeniu terenu na którym nieruchomość jest zlokalizowana określono jako: dominujące: zabudowa produkcyjno-usługowa.

CENA WYWOŁAWCZA NIERUCHOMOŚCI : 2 023 000 ZŁ  (słownie: dwa miliony dwadzieścia trzy tysiące złotych)
TERMIN SKŁADANIA OFERT :  DO 30 CZERWCA 2020 r.

Dodatkowe informacje oraz terminy oglądania nieruchomości można uzyskać pod nr telefonu +48 500 050 487

Oferty w zamkniętych kopertach  z dopiskiem „Przetarg Dwór Ferberów, nie otwierać przed 30 czerwca  2020 r. ” prosimy kierować na adres: 

Grupa Zarządzająca Pomerania  SA 
ul. Trakt św. Wojciecha 293 C, 80-001 Gdańsk 
e-mail: sekretariat@grupa.com.pl

 
 

Wszelkie Prawa Zastrzezone 2008 Pomerania S.A. Projekt IQ.pl