KONTAKT

Sekretariat
+48 58 520 94 80,
kom: 501 009 332 

sekretariat@grupa.com.pl


Dział Księgowości

+48 58 520 94 86


Dział Zarządzania Nieruchomościami
+48 58 520 94 84

Zajazd LIPCE
kom.: 537-878-875

Przetarg na roboty budowlane

Zarząd Grupy Zarządzającej Pomerania S.A. z siedzibą w Gdańsku ul. Trakt św. Wojciecha 293 C, ogłasza przetarg nieograniczony na: 
 
Remont części parteru, III i VI piętra w tym korytarzy budynku położonego w Gdańsku przy Alei Generała Józefa  Hallera 245, wraz z instalacjami elektrycznymi i SAP obejmującymi dobudowane klatki schodowe.
 
         
Pożądany termin realizacji – trzy miesiące od podpisania umowy, nie później niż do do 31 marca 2020 roku.      
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
                 Wymagane wadium w wysokości 20 000 PLN 
                 Wymagane należyte zabezpieczenie umowy w wysokości 5% ceny ofertowej brutto.
                 Materiały do pobrania:
                                           SIWZ
                                           Projekt, przedmiar (strony: 1-10, 11-20, 21-45, 46-59, 60-69, 70, 71-98, 99-120, 121-146)
                 Przedmiar nie jest podstawą do sporządzenia oferty.
                 Oferta powinna być sporządzona na podstawie dokumentacji projektowej i oględzin w terenie.
                
Termin składania ofert do dnia 19.12. 2019 r. godz. 1000 w sekretariacie siedziby spółki.
Zarząd GZP S.A. zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Załącznik nr 1 6) tabela zest. rzeczowego grupy robót

Ogłoszenie o konkursie architektonicznym

Zapraszamy do udziału w jednoetapowym konkursie architektonicznym na opracowanie koncepcji architektoniczno-konstrukcyjno-budowlanej zagospodarowania działek położonych w Gdańsku przy ul. Srebrniki.

 

Organizator konkursu

 

Grupa Zarządzająca „Pomerania”

Spółka Akcyjna

ul. Trakt Św. Wojciecha 293 C

80-001 Gdańsk

 

Forma konkursu

 

Zamawiający organizuje konkurs jednoetapowy, na podstawie którego ma zostać wykonana wielobranżowa dokumentacja projektowa, stanowiąca podstawę do realizacji robót budowlanych. Konkurs prowadzony jest w języku polskim.

 

Cel konkursu

 

Celem konkursu jest wyłonienie wykonawcy kompleksowego i wielobranżowego projektu budowlanego oraz wykonawczego dla zadania inwestycyjnego obejmującego zagospodarowanie terenu i zabudowę działek budynkami, optymalnie wykorzystującymi funkcje wskazane w planie zagospodarowania przestrzennego dla nieruchomości położonej w Gdańsku przy ul. Srebrniki 1.

 

Przedmiot konkursu

 

Przedmiotem konkursu jest wykonanie kompleksowej koncepcji architektonicznej na zagospodarowanie działek nr  116/27, 116/34 o łącznej powierzchni 15 372 m2, położonych w Gdańsku przy ul. Srebrniki, obręb 39, objętych księgami wieczystymi GD1G/00280850/2, GD1G/00280851/9 prowadzonymi przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, na cele inwestycyjne oraz propozycji optymalnych rozwiązań funkcjonalnych, a także wykonanie kompleksowej koncepcji architektoniczno-funkcjonalnej zaproponowanej zabudowy.

 

Kryteria oceny

 

Udzielenie zlecenia na opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej zostanie udzielone według następujących kryteriów:

 

1)      ocena rozwiązań projektowych: urbanistycznych, architektonicznych i funkcjonalnych z uwzględnieniem przyjętych rozwiązań ekonomicznych i eksploatacyjnych - waga kryterium 40 %,

2)      estetyka wyglądu budynków uwzględniająca zachowanie zasad dobrego sąsiedztwa oraz rozwiązań kubaturowych z uwzględnieniem warunków dendrologicznych dla tego terenu – waga kryterium 30 %,

3)      zdolności organizacyjne, techniczne, posiadanie odpowiednich kwalifikacji oraz dorobek uczestnika postępowania potwierdzony referencjami w zakresie wielobranżowej dokumentacji projektowej: projektów budowlanych i wykonawczych, które zostały zrealizowane i oddane do użytkowania. Ocenie będą podlegały obiekty o powierzchni powyżej 10000 m2 zrealizowane w okresie ostatnich 10 lat – waga kryterium 30 %,

 

Nagroda

 

Nagrodą za zajęcie I miejsca będzie zamówienie na opracowanie wielobranżowej, kompleksowej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę, a także pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją inwestycji.

 

Informacje dodatkowe

 

1.      O udział w konkursie mogą ubiegać się uczestnicy, którzy spełniają warunki udziału określone przez zamawiającego w pkt 2.

2.      Uczestnik konkursu zobowiązany jest do wykazania, że w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie, a jeżeli okres prowadzenia działalności uczestnika jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej dwie usługi polegające na wykonaniu wielobranżowego projektu budowlanego i wykonawczego budynku lub zespołu budynków z częścią technologiczną oraz instalacjami sanitarnymi i elektrycznymi, o powierzchni użytkowej co najmniej 10000 m2 każda, z wyłączeniem powierzchni magazynowych, handlowych, produkcyjnych i uzyskał dla nich ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę.

3.      Organizator konkursu, na wniosek uczestnika konkursu udostępni Szczegółową inwentaryzację dendrologiczną dla nieruchomości objętej konkursem.

4.      Warunkiem udziału w konkursie jest zgoda na przetwarzanie danych dla celów przeprowadzenia konkursu oraz zapoznanie się z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych. Oświadczenie o zgodzie wraz z podpisaną klauzulą informacyjną należy złożyć wraz z kompleksową koncepcją architektoniczną – do pobrania.

 

Terminy

 

1.      Termin do składania kompleksowych koncepcji objętych konkursem: 30.12.2019 r., godz. 1200  - siedziba Spółki -Sekretariat.

2.      Termin zakończenia konkursu: 24.01.2020 r.

 

Gdańsk, dnia 25.10. 2019 r.Nieruchomość na sprzedaż

 

Grupa Zarządzająca Pomerania S.A. z siedzibą w Gdańsku sprzeda nieruchomość gruntową zabudowaną położoną w Gdańsku przy ul. Trakt św. Wojciecha 293, w obrębie 109, w skład której wchodzą min. działki nr 137/24 i 138/2 o łącznej powierzchni 7234 m2  zabudowane budynkiem Dworu Ferberów o powierzchni użytkowej 708 m2, objętą księgą wieczystą – KW GD1G/00280852/6 prowadzoną przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku.

Lokalizacja bezpośrednio przy drodze DK 91 pomiędzy Gdańskiem a Pruszczem Gdańskim, dzielnica Orunia – św. Wojciech – Lipce.

Budynek Dworu Ferberów – obiekt o trzech kondygnacjach naziemnych, podpiwniczony z poddaszem.

Instalacje: wodociągowa, kanalizacyjna, elektryczna, grzewcza, gazowa, teleinformatyczna.

Dostęp do drogi publicznej DK 91 ul. Trakt św. Wojciecha, poprzez drogę wewnętrzną stanowiącą własność Skarbu Państwa.

Dwór Ferberów znajduje się w granicach zespołu rezydencjonalnego w Gdańsku – Lipcach wpisanego do rejestru zabytków pod numerem 1050(901) decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku z dnia 04 lutego 1984 roku. Zespół ten został wpisany indywidualnie do ww. rejestru i nie stanowi układu urbanistycznego w rozumieniu ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Na terenie nieruchomości nie znajdują się pomniki przyrody, nieruchomość nie leży w strefie ochrony konserwatora przyrody.

Obiekt wymaga remontu.

Dla terenu, na którym znajduje się ww. nieruchomość nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Według ustaleń „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska”, zatwierdzonym Uchwałą Rady Miasta Gdańska Nr XVIII/431/07 z dnia 20 grudnia 2007 roku przewidywany kierunek zmian w strukturze przestrzennej i przeznaczeniu terenu na którym nieruchomość jest zlokalizowana określono jako: dominujące: zabudowa produkcyjno-usługowa.

Cena: 2 112 000,00 PLN

Oferty i zapytania prosimy kierować na adres: 
Grupa Zarządzająca Pomerania  SA 
ul. Trakt św. Wojciecha 293 C, 80-001 Gdańsk 
e-mail: sekretariat@grupa.com.pl

 
 

Wszelkie Prawa Zastrzezone 2008 Pomerania S.A. Projekt IQ.pl